នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ​នៃក្រុមមេធាវី វិស្ណុ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃក្រសួងបរិស្ថាន បានសហការគ្នាក្នុងការផលិត សេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ កំណែទី១១ ជាសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ ដែលក្រសួងបរិស្ថាននឹងត្រូវយកទៅប្រជុំជាមួយអន្តរក្រសួងនាពេលខាងមុខ។​

     សេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ កំណែទី១១នេះបានបញ្ចូលមតិយោបល់​ និងធាតុចូលរបស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិ និងអន្តរជាតិ។

On 20 April 2018, the technical working group of Vishnu Law Group, in cooperation with the technical working groups of the Ministry of Environment, produced Draft 11 of Environment and Natural Resources Code which is the final draft which is planned to be submitted for upcoming inter-ministerial meeting.

This Draft 11 includes comments and inputs from all relevant ministries and institutions, both national and sub-national, as well as local communities, and local and international civil society organizations.

Attachments:
Download this file (Final Draft 11 ENR Code KH 20_Apr_2018.pdf)Final Draft 11 ENR Code KH 20_Apr_2018[ ]3568 kB

 

   

Contact us

#111E1, Street 398, Sangkat Boeng Keng Kang I, Kham Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.