សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ស្តីពីសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ កំណែ ទី១០ រវាងក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងយុត្តិធម៌ គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រុមមេធាវី វិស្ណុ ។

Sixth National Consultation Workshop on 10 Draft of the Environment and Natural Resources Code of the Kingdom of Cambodia.

 

   

Contact us

#111E1, Street 398, Sangkat Boeng Keng Kang I, Kham Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.