ព័ត៌មានសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងក្រមបិរស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ កំណែទី១០

លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាក់តែងក្រមបិរស្ថាន មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុង ការប្រគល់ជូននូវសេចក្តីព្រាងក្រមបិរស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ កំណែទី១០ ។

អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីផ្តល់ជាមតិយោបល់លើកំណែទី១០នេះ ។ កាលវសាន ចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្តល់មតិយោបល់ គឺនៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។

សូមមេត្តាប្រើប្រាស់បែបបទនៃការផ្តល់មតិយោបល់ ជា Microsoft Word និងប្រើ Track Change សម្រាប់ការដាក់ជូនជាមតិយោបល់ ។ សូមផ្តល់មតិយោបល់ដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ និងលម្អិត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន នៅពេលលោកអ្នក ធ្វើការស្នើសុំឱ្យមានការកែប្រែ ។ មានន័យថា​ សូមធ្វើ ការស្នើសុំ ឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាក់លាក់ទៅលើអត្ថបទនៃសេចក្តីព្រាងក្រម ជាជាងការផ្តល់មតិយោបល់ ទូទៅអំពីទស្សនៈ និងវិធីសាស្រ្តខុសៗគ្នា ។

លោកអ្នក អាចស្នើសុំសេចក្តីព្រាងក្រមបិរស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ កំណែទី១០​ និងបែបបទនៃ ការផ្តល់មតិយោបល់ ជា Microsoft Word​ បាន ពី លោក ម៉ិញ សុមេត្តា នៅក្រុមមេធាវី វិស្ណុ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ។

សូមផ្ញើរមតិយោបល់របស់លោកអ្នកលើសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ ទៅកាន់ លោក ម៉ិញ សុមេត្តា នៅក្រុមមេធាវី វិស្ណុ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ។

IMPORTANT INFORMATION REGARDING DRAFT 10 OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES CODE

The Secretariat of the Technical Working Group to Create the Environmental Code is pleased to present Draft 10 of the Environment and Natural Resources Code (ENR Code).

All stakeholders are invited to provide comments on Draft 10. The final deadline for all comments is 22 March 2018.

Please use the Comment Submission Form and use Track Changes in Microsoft Word for submitting comments. Please also be specific when providing proposals for substantive revisions and provide as much detail as possible. In other words, to the greatest extent possible, please propose specific changes in the text of the draft ENR Code, rather than providing general comments about different concepts and approaches. 

Please email Mr. Menh Someta (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  at Vishnu Law Group to request the ENR Code Draft 10 and the Comment Submission Form in Microsoft Word. 

Please send all comments to Mr. Menh Someta at Vishnu Law Group  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

   

Contact us

#111E1, Street 398, Sangkat Boeng Keng Kang I, Kham Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.