ក្រោយពីសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី៤ ស្តីពី សេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និង ធនធានធម្មជាតិ ដោយមានការសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន គណៈមេធាវី អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ របស់អង្គការសហ​ប្រជា​ជាតិ ហៅកាត់ថាUNDP និងក្រុមមេធាវី វិស្ណុរួចមក ក្រុមមេធាវី វិស្ណុ

សូមជំរាបថា៖

          ក្រសួងបរិស្ថាន ដោយសហការជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហ​ប្រជា​ជាតិ ហៅកាត់ថាUNDP និងក្រុមមេធាវី វិស្ណុ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិ​លើ​ក​​ទី៥ លើកំណែ៩.១ នៃសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ”  នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ  រាជធានីភ្នំពេញ ។

          អ្នកចូលរួមដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិទី៥ខាងលើនេះ គឺមានតែតំណាង មកពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធរាជធានី/ខេត្ត​ ចំនួន១០ ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយ​នៃ​ឯកសារ​ជូនភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ ។

 

   

Contact us

#111E1, Street 398, Sangkat Boeng Keng Kang I, Kham Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.